53 50 37 99
Send mail

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem ADLIFE, CVR-nr. 43004379 (herefter benævnt ”ADLIFE”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). ADLIFE og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne. Enhver aftale om levering med ADLIFE sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af ADLIFE fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

ADLIFE bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når ADLIFE har afsendt sin ordrebekræftelse. ADLIFE er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af ADLIFE fremsendte tilbud. Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra ADLIFE og bekræftet denne, har Køber accepteret de af ADLIFE fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet. Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes ADLIFE senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives ADLIFE fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt Google Ads konti – hvilket medfører, at ADLIFE er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

3. Opsigelse

ADLIFE kører uden bindingsperioder og standard for alle aftaler er at der er et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned. Dette gælder medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser. For andre aftaler med ADLIFE er bindingsperioden anført under det pågældende tilbud. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af Parterne opsige aftalen i bindingsperioden. Såfremt Køber vil opsige aftalen med ADLIFE, skal Køber pr. mail give besked til ADLIFE og derefter kører aftalen så måneden ud + 1 ekstra måned.

4. Priser

Alle priser er angivet ekskl. moms. ADLIFE er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som ADLIFE anvender til opfyldelse af aftalen med Køber, er ADLIFE berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Dog ikke uden at have adviseret Køber i forvejen. ADLIFE er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. ADLIFE er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

5. Betalingsbetingelser

ADLIFE har en standard betalingsfrist på 8 dage netto., hvis ikke andet aftales særskilt. Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom ADLIFE er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00. Ved betalingsmisligholdelse er ADLIFE berettiget til at kræve ADLIFES omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6. Leveringsbetingelser

Ved levering af Google Ads og/eller Facebook Ads administration hvor leveringen sker successivt, kan Køber ikke hæve aftalen, medmindre ADLIFE ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter at Sælger har godkendt ordrebekræftelsen.

7. Force majeure

ADLIFE er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af ADLIFES forpligtelser, såfremt ADLIFE kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for ADLIFES kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse. I så fald er ADLIFE berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. Ved løbende ydelser, herunder, men ikke begrænset til Google Ads og Facebook Ads, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der foreligger åbenbare mangler.

9. Misligholdelse

Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at ADLIFE har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er ADLIFE berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen. Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
Købers manglende betaling, Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3, øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer ADLIFE i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora). Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er ADLIFE, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at ADLIFE er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

10. Ansvarsbegrænsning

ADLIFES erstatningsansvar er maksimeret til 10% af fakturaprisen for det mangelfulde, og ADLIFE kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab. Såfremt ADLIFE anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan ADLIFE ikke gøres erstatningsansvarlig herfor. ADLIFE er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11. Tavshedspligt og fortrolighed

De mellem ADLIFE og Kunden udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. ADLIFE er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine aftaleforpligtelser. Køber er ikke berettiget til at videregive oplysninger af enhver art til tredjemand, herunder – men ikke begrænset til – aftalen mellem ADLIFE og Kunden samt korrespondance m.v. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Derfor er det samtidigt aftalt, at ADLIFE og Kunden ikke må udtale sig negativt om hinanden i offentligheden, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort. Forbuddet gælder samtidigt på sociale medier samt øvrige online medier. Overtrædelse af dette punkt udløser betaling af en konventionalbod på kr. 5.000,00 for hver selvstændig overtrædelse. Ved vedvarende overtrædelse af dette punkt, anses hver påbegyndt dag for en selvstændig overtrædelse, der udløser konventionalbodens betaling i hvert enkelt tilfælde.

12. Markedsføringskonti

I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil ADLIFE lade Ads konti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret ADLIFE i andet.

13. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved Retten i Roskilde.

14. Informationsmails

I forbindelse med Købers aftale med ADLIFE, afsendes der løbende information til kunden, som er relevant for det købte produkt/ydelse. Disse mails vil kun dreje sig om det købte og der vil ikke blive sendt markedsføringsmails af nogen art. Køber kan til enhver tid afmelde sig disse informationsmails.